Inscription by Kogetsu Sogan, painted by Shoukado Shojo / The Zen Priest Xian-zi catching a shrimp