Kawai Gyokudo,Katsuta Shokin,Araki Jippo,Araki Tanrei,Suzuki Kason