Kawai Gyokudo, Shimomura Kanzan, Suzuki Kason, and Terasaki Kogyo / Four seasons (fan motif)